.
herb_powiatu herb_ledziny herb_powiatu

Twoja aktualna pozycja: Strona główna » Dla kandydatów » Liceum Ogólnokształcące » Klasa mundurowa: policyjna

Wybierz podkategorię

Sekretariat

Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 15:00

tel.: (32) 216 62 41
tel./fax: (32) 216 73 22

Rada Rodziców Powiatowego Zespołu Szkół
88 8435 0004 0000 0000 2639 0001


Klasa mundurowa: policyjna

Liceum ogólnokształcące


Trzyletnie liceum ogólnokształcące zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości.

 

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy

Komendą Powiatową Policji  w Bieruniu
a
Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim

i Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach.

Absolwenci uzyskują certyfikaty ukończenia klasy mundurowejpolicyjnej podpisane przez przedstawicieli ww. instytucji.

 

Klasa mundurowa: policyjna.

Regulamin klas mundurowych do pobrania.

Bieruńska Komenda wspiera policyjnych żaków z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach na różnych płaszczyznach. Jako że współpraca ta układała się wyjątkowo pomyślnie, postanowiono ją sformalizować.

„…chcąc wyjść naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi, którzy swoją przyszłość planują związać z formacjami mundurowymi powołanymi do ochrony prawa i porządku publicznego…” to cytat wprost wyjęty z porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Bieruniu a Starostwem Powiatowym w Bieruniu i Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach.

Porozumienia, którego celem jest nawiązanie współpracy w procesie kształcenia uczniów w klasie mundurowej o profilu policyjnym. Policjanci będą wspomagać uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem. Odbywać się to będzie przede wszystkim podczas wizyt żaków w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu, w czasie których poznają specyfiką zawodu Policjanta. Przyszli policjanci będą także uczestniczyć w akcjach i działaniach profilaktycznych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bieruniu.

Założeniem stron porozumienia było stworzenie takich warunków kształcenia, które w sposób najbardziej realistyczny i profesjonalny pozwolą uczniom klasy mundurowej zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta oraz posiąść niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z tym zagadnieniem.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego planu nauczania:

 • język angielski, matematyka, historia

 • zajęcia dodatkowe: zajęcia związane z kierunkiem klasy; w tym m.in.: wizyty m.in. w KP Policji, sądzie

 • Ponadto: wprowadzenie przedmiotu Elementy prawa, zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia z musztry, elementy sztuk walki.

Języki obce nowożytne nauczane w klasie:
- pierwszy język: język angielski (poziom zaawansowania do wyboru)
- drugi język: język niemiecki (poziom zaawansowania do wyboru)

Kształcone umiejętności:
- pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących
- odporność psychiczna na stres
- dostosowanie do zmiennych warunków służby
- podporządkowanie się poleceniom i rozkazom, karność 
- praca zespołowa
- przygotowywanie projektów

 

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej policyjnej: wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże. Po drugie firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne. Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp. Ponadto mogą to być instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych. Wreszcie środki masowego przekazu.

Uwaga!!!

Służbę w policji może pełnić:

 • Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • Nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,
 • Posiadający co najmniej średnie wykształcenie (Komendant wojewódzki / Stołeczny Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji),
 • Posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy,

Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl/rekrutacja).

 

Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, język obcy wskazany przez kandydata, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Dokumenty potrzebne do rekrutacji

 • podanie,
 • dwa zdjęcia,
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 • ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył dokumenty,
 • karta zdrowia ze świadectwem szczepień,
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w klasie mundurowej,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych (jeśli kandydat takie orzeczenie posiada).

Ważne wydarzenia

Wsparcie MON-u i MEN-u dla działalności klas mundurowych

Mudurówka pzs w lędzinach najlepsza na śląsku

Zajęcia kryminalistyczne dla klasy I policyjnej w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Udział uczniów PZS w Lędzinach w działaniach ważnych dla społeczeństwa.

Edukacyjna wizyta uczniów PZS w Lędzinach w Sądzie Okręgowym

Generał Roman Polko gościem na ślubowaniu w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

Obóz militarny

Młodzież klas mundurowych PZS w Lędzinach udziela się społecznie

Uczniowie PZS w Lędzinach w czasie wakacji… Reprezentacja PZS w Lędzinach brała udział w wojewódzkim święcie Policji

Świetny wynik uczniów debiutujących w II Ogólnopolskich Mistrzostwach MSRD

Obóz kondycyjny - Borowiany 2014

Obóz dla uczniów klas mundurowych

„Bitwa wyrska 2014 – bój o Gostyń”

Wizyta klasy policyjnej w sądzie- pełna niezwykłych wrażeń. Wrażeń

Funkcjonariusz izby celnej w PZS w Lędzinach

Zajęcia z kryminalistyki w PZS w Lędzinach.

Detektywi w PZS w Lędzinach.

Zajęcia dydaktyczne klasy mundurowej policyjnej w sadzie.

Lekcji patriotyzmu ciąg dalszy

Uroczystość ślubowania klas pierwszych w PZS w Lędzinach.

Klasy mundurowe na dniu taktycznym w Tychach.

Spotkanie licealistów z tajemniczym Gościem.

Współpraca z Duńczykami i Włochami dla klas mundurowych.

Borowiany 2013- obóz kondycyjny

Nasza młodzież na VIII Festynie Majowym w Tychach.

Święto Flagi Narodowej

Mocny początek mundurowych

Mundurowi na obozie „Borowiany 2012”

Lotniczy festyn

Historyczna inscenizacja Bitwy Byrskiej

Klasa policyjna na Strzelnicy Sportowej w Bieruniu.

Wizyta klasy mundurowej 1la w Sądzie okręgowym w Katowicach.

Wizyta klasy 1 la w Komendzie Policji powiatowej w Bieruniu

Klasy mundurowe na obozie w Borowianach

Policjant Ruchu Drogowego 2011

Nasi policjanci w Beskidzie Żywieckim

Podpisano porozumienie o klasie policyjnej

Wycieczka do Sądu Okręgowego w Katowicach

Klasy mundurowe na Czantorii

Wycieczka dydaktyczno-naukowa do komendy Policji w Bieruniu