Rekrutacja

Rekrutacja elektroniczna – złóż podanie

 

Terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych
na rok szkolny 2018/2019

 

Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne
1 Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 18 maja – 18 czerwca 2018r.
(wprowadzanie wniosków przez Internet; składanie wniosku w szkole pierwszego wyboru)
2 Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) 22 czerwca –
26 czerwca 2018r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 5 lipca 2018r.
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 6 lipca 2018r.
5 Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom do technikum od 6 lipca 2018r.
6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego,  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także – w przypadku kandydata do klasy wielozawodowej (klasa rzemieślnicza) Branżowej Szkoły I Stopnia –  zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia z kandydatem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

6 lipca – 12 lipca 2018r.
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 13 lipca 2018r.

Zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy do klas pierwszych
na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 59. ze zm.), Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz. U. z 2017 r. poz. 586), Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

 

I. Szkoły młodzieżowe: ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące, Technikum im. Anielina Fabery, Branżowa Szkoła I stopnia

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły młodzieżowej wszystkich typów decyduje ilość punktów przyznana za: egzamin gimnazjalny, oceny uzyskane w gimnazjum oraz szczególne osiągnięcia kandydata ustalona zgodnie z przyjętymi zasadami.
 2. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 200.
 3. Do klasy pierwszej technikum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. (Szkoła kieruje kandydatów na bezpłatne badania lekarskie).
 4. Do wybranej szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty i posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 5. Osoby zwolnione z obowiązku egzaminu gimnazjalnego będą przyjęte do szkoły na podstawie właściwego zaświadczenia. O ostatecznym przydzieleniu ucznia do wybranego typu szkoły decyduje ilość punktów, która nie może być niższa od ilości punktów, jaką uzyskali w danym zakresie pozostali kandydaci do danego typu szkoły podlegający pełnej procedurze rekrutacyjnej.
 6. Kandydat do szkół młodzieżowych na podbudowie gimnazjum może składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół.
 7. Kandydat do szkoły młodzieżowej składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 8. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi napisami „Kopia nr 1”. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 9. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   (Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.)
 12. Kandydaci ze szkół nie objętych systemem elektronicznej rekrutacji mają możliwość wprowadzenia swoich danych w szkole, wydrukowania kwestionariusza,  który po podpisaniu przez kandydata i rodzica (prawnego opiekuna) składają w sekretariacie.
 13. Po ogłoszeniu list kandydatów, uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego
 14. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum, szczególne osiągnięcia ucznia oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.

  Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
  Język polski dopuszczający – 2 punktów 18 punktów
  dostateczny – 8 punktów
  dobry – 14 punktów
  bardzo dobry –17 punktów
  celujący – 18 punktów
  Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
  Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
  Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
  Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty.

  Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  1. międzynarodowym –  4 punkty,
  2. krajowym – 3 punkty,
  3. wojewódzkim – 2 punkty,
  4. powiatowym  – 1 punkt.
  18 punktów
  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)3 punkty. 3 punkty
  Egzamin gimnazjalny 100 punktów
  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

  • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym   – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

   

  20 punktów

  20 punktów

  20 punktów

  20 punktów

  20 punktów

  Absolwenci zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego

  przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

  1. języka polskiego, matematyki i języka obcego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty– przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
    – przy czym liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

   

   

   

   

  3×20 punktów

   

   

   

   

  20 punktów

   

   

   

   

   

   

   

  20 punktów

  Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów
 15. Wykaz zajęć edukacyjnych uwzględnianych podczas rekrutacji dla danego typu szkoły:


  trzyletnie liceum ogólnokształcące:

  klasa mundurowa policyjna

  • język polski
  • język obcy wskazany przez kandydata
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  klasa mundurowa ochrony przeciwpożarowej

  • język polski
  • język obcy wskazany przez kandydata
  • matematyka
  • chemia

  klasa mundurowa wojskowa

  • język polski
  • język obcy wskazany przez kandydata
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

   

  czteroletnie technikum o specjalności:

  technik ekonomista

  • język polski
  • język obcy wskazany przez kandydata
  • matematyka
  • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  technik elektryk (Gwarancja zatrudnienia!!!)

  • język polski
  • język obcy wskazany przez kandydata
  • matematyka
  • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: fizyka, informatyka, zajęcia techniczne

  technik informatyk

  • język polski
  • język obcy wskazany przez kandydata
  • matematyka
  • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: informatyka, zajęcia techniczne, plastyka

  technik logistyk (z możliwością wyboru opcji – logistyka w służbach mundurowych)

  • język polski
  • język obcy wskazany przez kandydata
  • matematyka
  • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: informatyka, fizyka, geografia

  technik mechanik (Gwarancja zatrudnienia!!!)

  • język polski
  • język obcy wskazany przez kandydata
  • matematyka
  • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: informatyka, zajęcia techniczne, fizyka

  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  • język polski
  • język obcy wskazany przez kandydata
  • matematyka
  • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: informatyka, zajęcia techniczne, fizyka

   

  branżowa szkoła I stopnia

  klasa wielozawodowa

  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • zajęcia techniczne
 16. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym:
Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 18 maja – 18 czerwca 2018r.
(wprowadzanie wniosków przez Internet; składanie wniosku w szkole pierwszego wyboru)
13 lipca – 17 lipca 2018r.
2 Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) 22 czerwca –
26 czerwca 2018r.
———————–
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 5 lipca 2018r. do 9 sierpnia 2018r.
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły *) 6 lipca 2018r. 10 sierpnia 2018r.
5 Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom do technikum 6 lipca 2018r. 10 sierpnia 2018r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 6 lipca 2018r. –
do 12 lipca 2018r.
do 13 sierpnia 2018r.
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 13 lipca 2018r. do 14 sierpnia 2018r.

II.    Szkoła dla dorosłych: Szkoła Policealna.

 1. Na semestr pierwszej Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Specjalność w Szkole Policealnej – technik usług kosmetycznych.
 3. Szczegółowe terminy rekrutacji do Szkoły Policealnej.

 

Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 maja 2018r.
do 18 czerwca 2018r.
od 13 lipca 2018r.
do 16 lipca 2018r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 5 lipca 2018r. do 9 sierpnia 2018r.
3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych 6 lipca 2018r. 10 sierpnia 2018r.
4 Potwierdzenia przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego od 6 lipca 2018r.
do 12 lipca 2018r.
od 10 sierpnia 2018r.
do 14 sierpnia 2018r.
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 13 lipca 2018r. 16 sierpnia 2018r.

 

III.    Limit miejsc w poszczególnych szkołach wynosi:

Liceum ogólnokształcące:

 • klasa mundurowa policyjna – 20
 • klasa mundurowa ochrony przeciwpożarowej – 20
 • klasa mundurowa wojskowa – 20

Technikum:

 • technik ekonomista – 15
 • technik elektryk –  eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego – 30
 • technik elektryk – elementy automatyki przemysłowej – 15
 • technik informatyk – 15
 • technik logistyk w służbach mundurowych – 15
 • technik logistyk – podstawy logistyki w języku angielskim – 30
 • technik mechanik – eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego – 30
 • technik mechanik – programowanie obrabiarek CNC – 15
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 15

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • klasa wielozawodowa – 25

Szkoła policealna:

 • technik usług kosmetycznych – 25

 

IV.    Dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji.

 1. Szkoły młodzieżowe wszystkich typów:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • dwa zdjęcia,
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych (jeśli kandydat takie orzeczenie posiada),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, olimpiad lub konkursów,
  • ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których kandydat złożył dokumenty w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (w przypadku kandydata spoza systemu scentralizowanej rekrutacji elektronicznej),
  • karta zdrowia ze świadectwem szczepień,
  • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dobrym stanie zdrowia w przypadku kandydatów do klas mundurowych,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (UWAGA! Szkoła kieruje kandydatów na bezpłatne badania lekarskie w procesie rekrutacji),
  • umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 3 września 2018 r. – dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia,
  • w przypadku oświadczenia wymienionego w pkt. 9) składanego przez rodziców (prawnych opiekunów) – oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
  • oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Szkoła policealna
  • wniosek o przyjęcie do szkoły,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.